-Giúp sinh viên có thêm kiến thức hiểu biết khởi sự kinh doanh trong thời

đại 4.0, các yếu tố cần thiết để kinh doanh trong thời đại 4.0.

- Sinh viên có kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân và kỹ năng thiết kế

hành trình trải nghiệm khách hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Sinh viên có khả năng ứng dụng các kỹ năng vào trong cuộc sống để lựa

chọn và tìm việc phù hợp.

- Yêu cầu sinh viên tham gia lớp tập huấn có tinh thần trách nhiệm và thực

hiện tốt nội quy của lớp học.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên