Tập huấn phần mềm hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch của BTV Đoàn trường

Thành phần: Lớp trưởng, bí thư các lớp: CM 17, 18, CT 22, 23

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên