Tập huấn phần mềm ngoại khoá năm học 2020 -2021:

LCĐ khoa Du lịch cơ sở 2, LCĐ khoa Văn hoá, LCĐ khoa Nghệ thuật: ĐH QTDVLH K3A, ĐH QTDVLH K3B, ĐH QTDVLH K3C, ĐH QTKS K2A, ĐH QTKS K2B, ĐH QTNH&DVAUK1, ĐH QTNH&DVAUK2A, ĐH QTNH&DVAUK2B; CĐ QTDVDL&LH K12A; CĐ QTDVDL&LH K12B; CĐ QTDVDL&LH K12C; CĐ QTDVDL&LH K12D; CĐ QTKS K15A; CĐ QTKS K15B; CĐ QTKS K15C; CĐ QTKS K15D, CĐ HD K15A, CĐ HD K15B, CĐ HD K15C, CĐ QTNH&DVAU K13A

CĐ QTNH&DVAU K13B; ĐH QTVH K3; ĐH QTVH K5; ĐH QTVH K4; Khoa Nghệ Thuật

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên