Quét mã HĐNK "Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025" Tuần 1 (từ 21/6/2021 - 27/6/2021)

Đơn vị tổ chức: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích:

  • Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Thông qua Cuộc thi giúp lan tỏa và thu hút sự tham gia của các Đảng viên trẻ, Cán bộ đoàn và Đoàn viên thanh niên trong toàn Khối tìm hiểu nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian: Sau khi nhận minh chứng đã tham gia tuần thi.

Thành phần: Các bạn sinh viên tham gia thi có minh chứng đầy đủ.

Chủ trì: CLB Sinh viên 5 tốt UHL.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên