Quét mã HĐNK cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2021 (CLB SV 5 tốt)

Thời gian: Theo kế hoạch chương trình

Thành phần: Các bạn sinh viên có tham gia, có lưu đủ minh chứng

Chủ trì: CLB SInh viên 5 tốt trực thuộc Đoàn Trường Đại học Hạ Long

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên