Thực hiện theo kế hoạch của BCH Đoàn trường 2 khoa Môi Trường - Thuỷ Sản Tâp huấn phầm mềm hoạt động ngoại khoá

Thành phần tham gia:

QLTNMTK2,3,4

NTTSK2,K3,K4

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên