THAY ĐỔI THỜI GIAN LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH: Thời gian 13h ngày (11/9/2020) địa điểm Hội trường nhà B.

Căn cứ công văn số 01-TB/ĐHHL-ĐTN, triệu tập 50 sinh viên các khoa: Sư phạm (10), Du lịch (15), Ngoại ngữ (20), Môi trường thủy sản (05).

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên