Kết hợp cùng khoa Văn hoá tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ mừng thành công Đại hội

Thời gian tập luyện: Đợt 1 từ 8/9 đến 14/9; Đợt 2 từ 21/9 đến 27/9.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên