Mục đính nhằm tăng cường giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và để giúp các sinh viên có nhiều cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên