Nhằm tăng cường giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và để giúp các sinh viên có nhiều cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường.

Nội dung:

- Giới thiệu xu thế công nghệ giáo dục

- Giới thiệu về Teky & Cơ hội nghề nghiệp

- Trao học bổng

- Ký kết thỏa thuận


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên