Hoạt động triệu tập ngày 5/5/2021 phục vụ Hội đồng nhân dân

Thời gian: từ 14h00 ngày 5/5/2021

Địa điểm: trung tâm tổ chức thành phố Uông Bí

Thành phần: 30 sinh viên khoa Du lịch

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên