Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc triển khai lễ trao bằng cho sinh viên khoa Du lịch/

Thời gian: 27/8/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà B cơ sở 1.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên