• Giúp SV hiểu biết về công việc của các nhân viên làm việc trên tàu
  • Có thể trại nghiệm 1 ngày làm nhân viên: phục vụ, buồng, bartender... trên tàu
  • Hiểu biết công ty Đông Dương có những chính sách gì đối với nhân viên khi làm việc tại tàu
  • Hiểu biết vê môi trường làm việc ở trên tàu.
  • Tìm hiểu về chính sách, chế độ đãi ngộ với nhân viên và sinh viên thực tập


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên