• Ôn lại các kĩ năng tổ chức sự kiện Teambuilding.
  • Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự.
  • Khởi động bắt đầu chương trình.
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên