Thực hiện kế hoạch giải bóng đá nam KHoa Du lịch lần thứ 2 năm học 2020 -2021

Địa điểm: sân bóng cơ sở 2A

Thành phần: Đội bóng, ban truyền thông và sinh viên cổ vũ

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên